UMOWA LICENCJI UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (Eng. EULA)

wersja v.1.0 z dnia: 01.01.2018

1.

Postanowienia ogólne

1.1

Niniejsza umowa licencji użytkownika końcowego (dalej „EULA”) ma zastosowanie do oprogramowania spółki pod firmą Grenton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, z siedzibą pod adresem: ul. Na Wierzchowinach 3, 30-222 Kraków, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS 0000374071, REGON: 121424344, NIP: 6793054754 (dalej „Spółka”), zainstalowanego na produkcie Spółki używanym przez użytkownika końcowego (dalej „Produkt”) lub używanym przez autoryzowanego dystrybutora Spółki lub autoryzowanego instalatora Produktu lub znajdującego się na nośniku dołączonym do Produktu lub legalnie pobranego z witryny internetowej Spółki pod adresem https://downloads.grenton.pl lub przez inny kanał zapewniony przez Spółkę, tj. oprogramowania wbudowanego (dalej „Oprogramowanie CLU”) w urządzenia Common Logic Unit (dalej „CLU”) oraz oprogramowania konfiguracyjnego Object Manager, instalowanego na komputerze użytkownika końcowego lub autoryzowanego dystrybutora Spółki lub autoryzowanego instalatora Produktu i pozwalającego na zdalną obsługę CLU (dalej „Oprogramowanie OM”).

1.2.

EULA stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem końcowym (osobą fizyczną lub prawną) oraz Spółką, dotyczącą Oprogramowania CLU i Oprogramowania OM. EULA ma zastosowanie do autoryzowanego dystrybutora Spółki lub autoryzowanego instalatora Produktu, korzystających z Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM celem skonfigurowania Produktu lub Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM dla potrzeb użytkownika końcowego. W takiej sytuacji wszelkie odwołania do „użytkownika końcowego” będą rozumiane jako odwołania do autoryzowanego dystrybutora Spółki lub autoryzowanego instalatora Produktu.

1.3.

Użytkownik końcowy zgadza się na związanie postanowieniami EULA poprzez rozpoczęcie korzystania z Oprogramowania CLU lub zainstalowanie Oprogramowania OM na  urządzeniu użytkownika końcowego połączonym z Produktem lub poprzez zaznaczenie pola lub kliknięcie przycisku w celu potwierdzenia swojej akceptacji.

1.4.

Postanowienia EULA należy dokładnie przeczytać przed użyciem Oprogramowania CLU lub zainstalowaniem Oprogramowania OM, a użycie Oprogramowania CLU lub zainstalowanie Oprogramowania OM oznacza akceptację postanowień EULA.

1.5.

Użytkownik końcowy nie może korzystać z Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM jeżeli nie akceptuje postanowień EULA i ma obowiązek ich odinstalowania z właściwego urządzenia.

2.

Licencja i jej ograniczenia

2.1

Spółka udziela na czas nieoznaczony użytkownikowi końcowemu ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej i nieodpłatnej licencji w związku z korzystaniem z każdego jednego egzemplarza Produktu na:

a)

uruchamianie i używanie jednej kopii Oprogramowania CLU zainstalowanej w każdym jednym egzemplarzu Produktu, oraz

b)

zainstalowanie, uruchamianie i używanie w danej chwili jednej kopii Oprogramowania OM w jednym urządzeniu użytkownika końcowego połączonym z dowolną ilością Produktów w celu konfiguracji CLU lub Oprogramowania CLU.

2.2.

Spółka może zapewniać użytkownikowi końcowemu ulepszenia lub aktualizacje do Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM.

2.3.

Decydując się na niepobieranie lub niekorzystanie z ulepszeń bądź aktualizacji zapewnianych przez Spółkę, użytkownik końcowy może narazić siebie lub Produkt lub Oprogramowanie CLU lub Oprogramowanie OM na poważne zagrożenia związane z bezpieczeństwem lub spowodować, że Produkt lub Oprogramowanie CLU lub Oprogramowanie OM staną się niezdatne do użytku bądź niestabilne.

2.4.

Produkt lub Oprogramowanie CLU lub Oprogramowanie OM może posiadać funkcję autoaktualizacji, która umożliwia automatyczne aktualizacje. Użytkownik końcowy może zmienić opcje autoaktualizacji, zmieniając swoje ustawienia w Produkcie lub Oprogramowaniu CLU lub Oprogramowaniu OM. W niektórych przypadkach aktualizacje będą nadal stosowane automatycznie, bez względu na ustawienia dotyczące autoaktualizacji, w szczególności dotyczące luk w zabezpieczeniach. Spółka może także automatycznie dostarczać użytkownikowi końcowemu zaktualizowane pliki danych Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM dla korzyści użytkownika końcowego, na przykład dla zapewnienia użytkownikowi końcowemu zaktualizowanych informacji o urządzeniach w celu identyfikacji nowych urządzeń w sieci użytkownika końcowego. Te pliki danych nie aktualizują Produktu lub Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM, ale zawierają pliki przechowywane w pamięci podręcznej Produktu i zastępują starsze pliki. Wyrażając zgodę na EULA, użytkownik wyraża zgodę na automatyczne aktualizacje.

2.5.

Każde oprogramowanie dostarczone użytkownikowi końcowemu przez Spółkę lub udostępniane w witrynie internetowej Spółki lub poprzez inny kanał zapewniany przez Spółkę, które aktualizuje lub uzupełnia Produkt lub Oprogramowanie CLU lub Oprogramowanie OM, podlega postanowieniom EULA, chyba że takim aktualizacjom lub uzupełnieniom towarzyszą odrębne warunki licencyjne.

2.6.

Użytkownik końcowy może tworzyć i  wykorzystywać uzasadnioną liczbę kopii dokumentacji dostarczonej z Oprogramowaniem CLU lub Oprogramowaniem OM, pod warunkiem że te kopie będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne użytkownika końcowego, jako kopie zapasowe i do celów archiwalnych, i nie będą publikowane ani rozprowadzane (w formie papierowej lub elektronicznej) wśród osób trzecich.

2.7.

Użytkownik nie może:

a)

używać Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM do celów innych, niż związane z Produktem,

b)

używać Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM w sposób niezgody z instrukcjami Spółki dotyczącymi korzystania z Produktu lub Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM i dołączonymi do Produktu lub Oprogramowania CLU lub OM,

c)

licencjonować, rozpowszechniać, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, przekazywać, cedować lub w inny sposób zbywać lub udostępniać Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM w sposób sprzeczny z postanowieniami EULA,

d)

odtwarzać kodu źródłowego (dokonywać inżynierii wstecznej), dekompilować lub dezasemblować celem poznania kodu źródłowego lub tajemnic handlowych związanych z Produktem lub Oprogramowaniem CLU lub Oprogramowaniem OM chyba, że takie działanie zostało wyraźnie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa pomimo niniejszego ograniczenia,

e)

dostosowywać, modyfikować, zmieniać, tłumaczyć, ani tworzyć żadnych dzieł lub utworów pochodnych na podstawie Produktu lub Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM,

f)

usuwać, zmieniać lub ukrywać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub prawach własności przemysłowej lub innych prawach własności dotyczących Produktu lub Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM,

g)

obchodzić bądź próbować obchodzić wszelkie stosowane przez Spółkę metody kontroli dostępu do komponentów i funkcji Produktu lub Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM,

h)

korzystać z Produktu lub Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM w celu stworzenia konkurencyjnego produktu lub oprogramowania lub w jakikolwiek inny sposób niewymieniony w EULA bądź instrukcjach Spółki dotyczących korzystania z Produktu lub Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM i dołączonych do Produktu lub Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM, ani

i)

kopiować Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM (z wyjątkiem kopii zapasowych) lub używać oddzielnie od Produktu w sposób sprzeczny z postanowieniami EULA,

j)

korzystać z Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM w celu przenoszenia wirusów infekujących oprogramowanie lub innego szkodliwego kodu komputerowego, plików lub programów; omijać, wyłączać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w funkcje Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM związane z bezpieczeństwem,

k)

korzystać z Oprogramowania w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu lub w jakikolwiek sposób naruszający EULA, ani

l)

upoważniać do wykonywania powyższych czynności jakichkolwiek osób trzecich.

2.8.

EULA określa całość praw użytkownika końcowego w odniesieniu do Oprogramowania CLU oraz Oprogramowania OM. Spółka zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane użytkownikowi końcowemu na mocy postanowień EULA.

2.9.

Wszelkie prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej związane z Produktem lub Oprogramowaniem CLU lub Oprogramowaniem OM stanowią własność Spółki lub jej dostawców i nie zostają przeniesione na użytkownika końcowego. Spółka udziela użytkownikowi końcowemu zgody na korzystanie z Oprogramowania CLU oraz Oprogramowania OM w zakresie objętym postanowieniami EULA. Spółka zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej związane z Produktem lub Oprogramowaniem CLU lub Oprogramowaniem OM nieobjęte postanowieniami EULA. Użytkownik końcowy potwierdza, iż nie ma prawa dostępu do Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM w formie kodu źródłowego.

2.10.

Oprogramowanie CLU oraz Oprogramowanie OM może zawierać komponenty licencjonowane Spółce na podstawie licencji open-source („Komponenty Open-Source”). Lista komponentów i treść tych licencji jest w dacie EULA dostępna pod adresem https://www.grenton.pl/upload/files/2018_01_07_Grenton_OpenSource_libraries_licenses_ENG.pdf. Warunki licencji open-source obowiązują wyłącznie w odniesieniu do Komponentów Open-Source. W przypadku konfliktu postanowień EULA z warunkami licencji open-source, w odniesieniu do korzystania z Komponentów Open-Source, użytkownik końcowy zgadza się podporządkować warunkom licencji open-source.

3.

Ograniczona gwarancja

3.1.

Spółka udziela gwarancji, że w okresie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym Produktu Oprogramowanie CLU oraz Oprogramowanie OM będą zasadniczo zgodne ze specyfikacją przekazaną przez Spółkę wraz z Produktem lub, jeżeli miało to miejsce, opublikowaną przez Spółkę na witrynie internetowej Spółki.

3.2.

Spółka dołoży uzasadnionych komercyjnie starań, aby według własnego uznania Spółki poprawić niezgodność w Oprogramowaniu CLU lub Oprogramowaniu OM lub zastąpić Oprogramowanie CLU lub Oprogramowanie OM, które nie spełnia warunków powyższej gwarancji, pod warunkiem, że Użytkownik przedstawi Spółce pisemne powiadomienie o takiej niezgodności w okresie gwarancyjnym.

3.3.

Powyższa gwarancja nie ma zastosowania do:

a)

jakichkolwiek awarii lub niezgodności wynikających naruszenia postanowień EULA, lub

b)

wszelkich personalizacji, modyfikacji lub innych zmian Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM przez jakiekolwiek osoby i podmioty inne niż Spółki lub autoryzowany pracownik lub współpracownik Spółki lub autoryzowany dystrybutor Spółki lub autoryzowany instalator Produktu, lub

c)

połączenia Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM z jakimkolwiek produktem, usługami lub innymi elementami udostępnionymi przez jakiekolwiek osoby bądź podmioty inne niż Spółka lub autoryzowany pracownik lub współpracownik Spółki lub autoryzowany dystrybutor Spółki lub autoryzowany instalator Produktu, lub

d)

używania Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM do celów innych niż związane z Produktem, lub

e)

używania Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM w sposób niezgody z instrukcjami Spółki dotyczącymi korzystania z Produktu lub Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM i dołączonymi do Produktu lub Oprogramowania CLU lub OM.

3.4.

W okresie gwarancyjnym określonym Spółka zobowiązuje się świadczyć na rzecz użytkownika końcowego usługi pomocy technicznej dotyczące Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM. Po upływie okresu gwarancji Spółka może świadczyć na rzecz użytkownika końcowego takie usługi pomocy technicznej za dodatkową opłatą lub na podstawie odrębnej umowy.

3.5.

Oprogramowanie CLU oraz Oprogramowanie OM jest dostarczane „w stanie, w jakim jest” i ze wszystkimi wadami. Spółka wyłącza  wszystkie pozostałe gwarancje, dorozumiane lub ustawowe lub zwyczajowe, a w szczególności wszelkie (ewentualne) dorozumiane gwarancje, obowiązki lub warunki dotyczące zadowalającej jakości lub przydatności do określonego celu, bądź niezawodności lub dostępności, dokładności lub kompletności Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM, a także zapewnienia lub niezapewnienia wsparcia lub innych usług, informacji, oprogramowania i treści powiązanych poprzez Oprogramowanie CLU lub Oprogramowanie OM lub w inny sposób wynikających z korzystania z Oprogramowania CLU oraz Oprogramowania OM. Spółka nie udziela gwarancji niezakłóconego korzystania, niezakłóconego posiadania lub braku naruszenia w odniesieniu do Oprogramowanie CLU oraz Oprogramowanie OM. Spółka nie gwarantuje, że Oprogramowanie CLU lub oraz Oprogramowanie OM będzie wolne od usterek, błędów, wirusów lub innych defektów. Spółka nie gwarantuje i nie może zagwarantować, że Oprogramowanie CLU lub Oprogramowanie OM będzie działać niezawodnie i bez zakłóceń. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Spółki wobec użytkowników końcowych niebędących konsumentami zostaje wyłączona zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego. Użytkownik końcowy zobowiązany jest weryfikować wskazania Produktu i Oprogramowania CLU oraz informacje podawane przez Oprogramowanie OM ze stanem rzeczywistym miejsca, w którym korzysta z Produktu, Oprogramowania CLU oraz Oprogramowania OM, co użytkownik końcowy akceptuje.

3.6.

Użytkownik końcowy przyjmuje do wiadomości, iż Oprogramowanie CLU oraz Oprogramowanie OM nie zostało opracowane w celu spełnienia indywidualnych wymogów użytkownika końcowego, a tym samym to użytkownik końcowy odpowiada za takie skonfigurowanie elementów i funkcji Oprogramowania CLU oraz Oprogramowania OM, aby spełniały one wymogi użytkownika końcowego.

3.7.

Powyższe wyłączenia i ograniczenia gwarancji mają zastosowanie w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie. Prawo niektórych państw lub jurysdykcji nie pozwala na wyłączenia i ograniczenia gwarancji i w takim zakresie, w jakim te przepisy prawa mogą mieć zastosowanie do EULA, wyłączenia i ograniczenia gwarancji mogą nie mieć zastosowania do użytkownika końcowego.

4.

Ograniczenie odpowiedzialności

4.1.

Spółka lub autoryzowany dystrybutor Spółki lub autoryzowany instalator Produktu nie ponoszą odpowiedzialności (odpowiedzialności kontraktowej lub odpowiedzialności deliktowej, ani na żadnej innej podstawie) wobec użytkownika końcowego lub osób trzecich z tytułu:

a)

braku możliwości korzystania z Produktu lub Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM lub jakichkolwiek innych urządzeń lub braku dostępu do danych, utraty lub uszkodzenia danych, szkody, w tym utraconych zysków lub korzyści, zakłócenia działalności lub podobnych zdarzeń (bez względu na to czy dana strata lub szkoda są bezpośrednie czy pośrednie), lub

b)

za wszelkie przyszłe, pośrednie, przypadkowe, wtórne straty lub szkody dowolnego rodzaju, w każdym przypadku wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Produktu lub Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM, nawet jeżeli Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia danej straty lub szkody.

4.2.

Spółka lub autoryzowany dystrybutor Spółki lub autoryzowany instalator Produktu nie ponoszą odpowiedzialności za treści serwisów lub usług stron trzecich, łącza w serwisach lub w usługach stron trzecich, ani zmiany lub aktualizacje serwisów lub usług stron trzecich świadczonych w ramach Produktu lub Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM lub w inny sposób. Spółka udostępnia łącza i umożliwia dostęp do serwisów i usług stron trzecich na rzecz użytkownika końcowego tylko dla wygody, a udostępnienie jakiegokolwiek łącza lub możliwości dostępu nie sugeruje udzielenia rekomendacji dla danego serwisu lub usługi strony trzeciej przez Spółkę. Użytkownik końcowy decyduje o sposobie korzystania z łączy lub serwisów stron trzecich i ponosi ryzyko z tym związane. Użytkownik końcowy nie będzie korzystał z nich w sposób niezgodny z prawem lub w celu dokonania oszustwa.

4.3.

Niezależnie od powyższego, górna granica odpowiedzialności Spółki lub autoryzowanego dystrybutora Spółki lub autoryzowanego instalatora Produktu wynikająca z EULA lub z nią związana zostaje ograniczona do kwoty faktycznie zapłaconej przez użytkownika końcowego za Produkt lub Oprogramowanie CLU lub Oprogramowanie OM.

4.4.

Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie. Prawo niektórych państw lub jurysdykcji nie pozwala na wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności i w takim zakresie, w jakim te przepisy prawa mogą mieć zastosowanie do EULA, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Spółki mogą nie mieć zastosowania do użytkownika końcowego, w szczególności będącego konsumentem. Postanowienia punktu 4 oraz wszelkie inne postanowienia EULA nie ograniczają odpowiedzialności Spółki za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przypisanej Spółce, w takim zakresie, w jakim odpowiedzialność Spółki nie może zostać skutecznie wyłączona lub ograniczona zgodnie z przepisami prawa.

4.5.

Użytkownik końcowy ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich lub Spółki za szkody spowodowane naruszeniem EULA przez użytkownika końcowego lub korzystaniem przez użytkownika końcowego z Produktu lub Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM w sposób niezgody z instrukcjami Spółki dotyczącymi korzystania z Produktu lub Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM i dołączonymi do Produktu lub Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM. W szczególności użytkownik końcowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty, zobowiązania lub szkody, w szczególności dotyczące domu użytkownika końcowego, systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, systemu elektrycznego, instalacji wodno-kanalizacyjnej, Produktu, innych urządzeń peryferyjnych podłączonych do Produktu, komputera, urządzenia przenośnego oraz wszelkich innych przedmiotów i zwierząt domowych w domu użytkownika, wynikające z nieprawidłowego korzystania przez użytkownika końcowego z Produktu lub Oprogramowania CLU lub Oprogramowanie OM i powiązanych programów i dokumentacji. Użytkownik końcowy ponosi odpowiedzialność za stosowanie się do wszelkich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa oraz zabezpieczeń towarzyszących Produktowi lub Oprogramowaniu CLU lub Oprogramowaniu OM.

5.

Pozostałe postanowienia

5.1.

Spółka może rozwiązać EULA ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez użytkownika końcowego któregokolwiek z postanowień EULA. W przypadku rozwiązania EULA użytkownik końcowy zobowiązuje się zaprzestać korzystania z Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM oraz zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM i wszystkie jego części składowe.

5.2.

Spółka ma prawo, bez lub za uprzednim zawiadomieniem, do zakończenia zapewniania aktualizacji, nowych wersji i dodatków do usług dostarczanych lub udostępnianych użytkownikowi końcowemu w ramach korzystania z Produktu lub Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM oraz zmian funkcjonalności Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM.

5.3.

Żaden podmiot niebędący stroną EULA nie posiada żadnego uprawnienia do powoływania się lub wykonywania którekolwiek z postanowień EULA.

5.4.

Postanowienia EULA (w tym wszystkie załączniki lub aneksy) stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem końcowym, a Spółką w odniesieniu do Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM i zastępują wszystkie wcześniejsze lub obecnie istniejące, ustne lub pisemne, komunikaty, oferty i oświadczenia w odniesieniu do Oprogramowania CLU lub Oprogramowania OM. W zakresie, w jakim warunki jakiegokolwiek regulaminu Spółki są sprzeczne z EULA znaczenie rozstrzygające mają postawienia EULA. Jeżeli którekolwiek z postanowień EULA zostanie uznane za nieskuteczne, nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w pełni obowiązujące i wykonalne.

5.5.

Wiążącą wersją EULA jest wersja w języku polskim. Wszelkie tłumaczenia udostępniane są wyłącznie dla wygody.

5.6.

EULA oraz wszelkie spory wynikające z niej lub w związku z nią (w tym wszelkie roszczenia lub spory niezwiązane ze zobowiązaniami kontraktowymi) podlegają prawu polskiemu. Wszystkie spory wynikające z EULA (w tym wszelkie roszczenia lub spory niezwiązane ze zobowiązaniami kontraktowymi) będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Warszawie i właściwe dla siedziby Spółki, które będą posiadać wyłączną właściwość w odniesieniu do tych sporów.

5.7.

Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów o międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym wyłączone w odniesieniu do EULA oraz Produktu, Oprogramowania CLU i Oprogramowania OM.

5.8.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące EULA należy kierować na następujący adres Spółki: EULA@grenton.com* * *

repliki zegarków repliki zegarków rolex