POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES

wersja v.1.0 z dnia: 07.01.2018

1.

Postanowienia ogólne


1.1.

Niniejsza polityka prywatności oraz polityka cookies (dalej „Polityka”) ma zastosowanie do danych gromadzonych przez spółkę pod firmą Grenton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, z siedzibą pod adresem: ul. Na Wierzchowinach 3, 30‑222 Kraków, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa‑Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS 0000374071, REGON: 121424344, NIP: 6793054754 (dalej „Spółka”).

1.2.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do witryn internetowych kontrolowanych przez Spółkę, na których niniejsza Polityka została umieszczona lub jest wzmiankowana, w tym witryny internetowej www.grenton.pl (dalej „Witryny”), danych pozyskiwanych w toku korzystania z Witryn oraz zgłoszeń kierowanych do Spółki w związku z usługami i produktami Spółki lub Witrynami. Witryny powstały z myślą o przedstawieniu Państwu szczegółowych informacji na temat Spółki oraz produktów i usług oferowanych przez Spółkę. Witryny zapewniają ona również obsługę istniejących i przyszłych klientów Spółki.

1.3.

Korzystając z Witryn dobrowolnie akceptują Państwo postanowienia niniejszej Polityki i wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Państwa danych, w tym danych osobowych oraz informacji w celach wskazanych poniżej.

1.4.

Niniejsza polityka podlega prawu polskiemu.


2.

Przetwarzanie danych osobowych


2.1.

Administratorem danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „Ustawa”) jest Spółka.

2.2.

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy. Mają Państwo prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się ze Spółką: Grenton Sp. z o.o., ul. Na Wierzchowinach 3, 30-222 Kraków; lub mailowo za pośrednictwem adresu e-mail: RODO@grenton.com

2.3.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest to niezbędne do realizacji przez Spółkę celów wskazanych poniżej.

2.4.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji następujących celów:

a)

sprzedaż produktów Spółki lub świadczenie usług przez Spółkę,

b)

obsługa procesu reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń,

c)

marketing produktów lub usług Spółki i przedstawianie ofert,

d)

wysyłka newslettera Spółki, oraz

e)

realizacja celów, dla których powstały Witryny.

2.5.

Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne do realizacji celów dla których zostały zebrane.

2.6.

Państwa dane osobowe będą przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

2.7.

Spółka zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.8.

Spółka może przekazać Państwa dane osobowe innym osobom, organom i instytucjom, które w związku z obowiązującymi przepisami prawa, jak i umowami międzynarodowymi są upoważnione aby otrzymywać takie informacje, albo gdy przekazanie danych będzie niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Spółkę lub odbiorców danych.

2.9.

Spółka może, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi hostingowe oraz usługi związane z obsługą newslettera w celu wykonania czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem i zarządzaniem Witrynami oraz produktami lub usługami Spółki.

2.10.

Spółka świadczy usługi na całym świecie i współpracuje z partnerami z całego świata dlatego też Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane partnerom Spółki z jurysdykcji, w których przepisy dotyczące ochrony danych osobowych będą się różniły od prawa polskiego oraz europejskiego, w tym Stanów Zjednoczonych, na co wyrażają Państwo zgodę. Spółka ma świadomość co do stosowania zapisów zwartych w Tarczy Prywatności, która została opracowana przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisje Europejską, w celu umożliwiwnia podmiotom ze Stanów Zjednoczonych spełnienia wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych podczas przesyłania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych.


3.

Cookies


3.1.

Niniejsza Polityka dotycząca cookies Witryn jest skierowana do Państwa jako użytkowników Witryn i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz Państwa prawa i obowiązki.

3.2.

Administratorem cookies jest Spółka.

3.3.

Podczas, gdy korzystają Państwo z Witryn automatycznie zbierane są dotyczące Państwa dane. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google Analytics oraz system Web Beacon oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

3.4.

Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Witryn. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

3.5.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Spółkę na Państwa urządzeniu użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. Jeśli chcą Państwo usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, mogą to zrobić to korzystając z opcji przeglądarki.

3.6.

W ramach Witryn stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Spółka korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:

a)

Niezbędne pliki cookies - pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Witrynach i korzystanie z ich funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Witrynach. Bez tych cookies Witryny, z których korzysta użytkownik mogą nie wyświetlać się poprawnie. Są to pliki cookies zarejestrowanych użytkowników - niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu użytkownikowi, używane do ich rozpoznawania w czasie odwiedzin na Witrynach oraz powrotu do witryn.

b)

Wydajnościowe cookies - zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Witryn, które części Witryn odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze Witryn. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Witryn.

c)

Funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Witryn, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki cookies Spółka może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści).

d)

Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryn.

3.7.

Google Analytics, o którym mowa powyżej to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Witryn stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

3.8.

Web Beacon, o którym mowa powyżej, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta.

3.9.

Media społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje na Państwa temat, na przykład wówczas, gdy klikają Państwo na przycisk "Dodaj" lub "Lubię to" w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na naszej stronie. Spółka nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych mogą Państwo znaleźć na ich stronach. Spółka zaleca zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania.

3.10.

Dane podane przez Państwa lub zbierane automatycznie Spółka wykorzystuje w celu:

a)

prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Witryn,

b)

monitorowania stanu sesji,

c)

dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,

d)

analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Witryn,

e)

realizacja celów, dla których powstały Witryny.

3.11.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące cookies należy kierować na następujący adres Spółki: legal@grenton.com