Inteligentny Rozwój

Firma Grenton Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o numerze POIR.03.03.03-12-0015/17.

Tytuł projektu

Udział firmy Grenton sp. z o.o. w Branżowym Programie Promocji szansą rozwoju działalności eksportowej.

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy Grenton Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności.

Planowany efekt

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych, zdobycie nowych rynków zbytu, nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, uzyskanie informacji na temat rynków zagranicznych oraz wzrost liczby klientów zagranicznych korzystających z produktów Beneficjenta. Grenton w wyniku realizacji Projektu chce otworzyć się na rynek europejski, amerykański i azjatycki oraz pozyskać klientów z tych regionów. Przedmiotowy Projekt stanowi dla firmy ważny punkt dla rozeznania możliwości eksportowych na w/w kierunkach oraz nawiązania nowych kontaktów handlowych. W konsekwencji umożliwi to zwiększenie udziału sprzedaży na rynki zagraniczne. Umiędzynarodowienie Grenton stworzy możliwość łatwiejszego dostępu do klientów, dostawców oraz nowoczesnych technologii.

Budżet

Łączny budżet projektu wynosi 1 122 235 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 625.275,00 PLN.

Okres realizacji projektu

14.03.2017-31.12.2019

oszczędzaj
z Grentonem
życie
z Grentonem
Odwiedź nas na